Algemene Voorwaarden Sloopkeamer

 

Onderneming Sloopkeamer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 87201178 en is gevestigd (postadres) aan Rondweg West 35 (9101BE) te Dokkum.

 

Artikel 1 – Begrippen

 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Klant tot het verrichten van Diensten door Sloopkeamer.
 2. Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die diensten aan Klant aanbiedt via de Website.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 5. Diensten: het bemiddelen middels de website van Sloopkeamer bij het tot stand komen van een Overeenkomst tussen tussen Klant en Aanbieder en het faciliteren van activiteiten in eigen beheer en een sloopkamer waarin activiteiten kunnen worden uitgevoerd.
 6. Sloopkeamer: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Klant.
 7. Klant: het Bedrijf dat of de Consument die Sloopkeamer heeft aangesteld, projecten aan Sloopkeamer heeft verleend voor Diensten die door Sloopkeamer worden uitgevoerd, of waaraan Sloopkeamer een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan, dan wel een Overeenkomst op afstand aangaat met Sloopkeamer.
 8. Overeenkomst: elke (koop)Overeenkomst (op afstand) en andere verplichtingen tussen Klant en Sloopkeamer, alsmede voorstellen van Sloopkeamer voor Diensten die door Sloopkeamer aan Klant worden verstrekt en die door Klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Sloopkeamer waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Website: de Website van Sloopkeamer waarmee Klant gebruik kan maken van de aangeboden diensten van Aanbieder(s) en/of Sloopkeamer.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Sloopkeamer, elke Overeenkomst tussen Sloopkeamer en Klant en op elke dienst die door Sloopkeamer wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sloopkeamer aan Klant aangeven op welke wijze Klant de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Sloopkeamer is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Klant.
 5. De algemene voorwaarden van Klant zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Sloopkeamer niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

 

 1. Alle door Sloopkeamer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Sloopkeamer is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, indien Klant een boeking heeft geplaatst, of doordat Klant het verschuldigd bedrag heeft voldaan. Niettemin heeft Sloopkeamer het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Klant om een voor Sloopkeamer gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Sloopkeamer zijn in beginsel indicatief en geven Klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod c.q. Overeenkomst van Sloopkeamer heeft aanvaard door een boeking te plaatsen, dan wel het verschuldigde bedrag heeft voldaan.
 2. Een Aanbod kan door Sloopkeamer gedaan worden via de Website, per email of telefonisch. Indien Klant het Aanbod heeft aanvaard door (online) een Overeenkomst te sluiten met Sloopkeamer, zal Sloopkeamer de Overeenkomst met Klant schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 3. Sloopkeamer heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 4. Sloopkeamer is niet gehouden aan een Aanbod indien Klant redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Klant geen rechten ontlenen
 5. Elke Overeenkomst die met Sloopkeamer wordt aangegaan of een project dat door Klant aan Sloopkeamer wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Sloopkeamer is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Klant zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Klant zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Sloopkeamer met toestemming van Klant reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Klant ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

 

 

 

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Sloopkeamer van Klant verkrijgt.
 2. Zowel Klant als Sloopkeamer kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Klant.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Klant onverlet voor zover Sloopkeamer ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Klant zijnde een Consument kan de Overeenkomst tot 7 dagen voor aanvangsdatum kosteloos annuleren. Consument kan de Overeenkomst binnen 7 dagen slechts wijzigen naar een nieuwe datum. Indien Consument het aantal personen wil wijzigen, dient Consument dit minimaal 7 dagen van tevoren aan te geven. Klant zijnde een Bedrijf kan de Overeenkomst tot 14 dagen voor aanvangsdatum kosteloos annuleren. Opdrachtgever kan de Overeenkomst binnen 14 dagen tot aanvangsdatum slechts wijzigen naar een nieuwe datum.
 5. Zowel Klant als Sloopkeamer kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Sloopkeamer nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de Overeenkomst en/of dienstverlening

 

 1. Sloopkeamer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Sloopkeamer zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sloopkeamer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Sloopkeamer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sloopkeamer zijn verstrekt, heeft Sloopkeamer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 3. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Sloopkeamer niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Klant op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Sloopkeamer, is Klant gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.
 4. Sloopkeamer is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 5. Sloopkeamer kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Klant, dan wel volledige vooruitbetaling.
 6. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Sloopkeamer aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Klant niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Sloopkeamer of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Klant komen, sprake is van vertraging heeft Sloopkeamer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Klant.
 7. Eenieder dient zich te houden aan de opgegeven huisregels van Sloopkeamer in geval van deelname aan de sloopkamer en/of andere activiteiten van Sloopkeamer. Overtreding hiervan kan tot gevolg hebben dat de Overeenkomst in verband met de veiligheid per direct wordt ontbonden en Klant de toegang tot de locatie van Sloopkeamer wordt ontzegd.
 8. Indien een medewerker een instructie geeft aan Klant is Klant gehouden om deze (redelijke) instructies op te volgen.
 9. Sloopkeamer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Sloopkeamer is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sloopkeamer bekend was.
 10. Klant vrijwaart Sloopkeamer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Klant toerekenbaar zijn.

 

 

Artikel 7 – Verplichtingen Klant

 

 1. Klant is verplicht alle door Sloopkeamer verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Sloopkeamer niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Klant.
 2. Sloopkeamer is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Klant te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Sloopkeamer verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Sloopkeamer voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Sloopkeamer kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Sloopkeamer gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Sloopkeamer.
 4. Klant heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot de verschillende activiteiten. Klant is verplicht voor aanvang van de activiteiten, aan Sloopkeamer aan te geven indien hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
 5. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van deelname aan de activiteiten is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Klant.
 6. Klant dient zich aan de huisregels te houden. Bij gebreke hiervan is Sloopkeamer gerechtigd om Klant de toegang tot Sloopkeamer voor onbepaalde tijd te ontzeggen. De huisregels worden bij inschrijving kenbaar gemaakt aan Klant. Klant heeft nimmer recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.
 7. Het gebruik van de faciliteiten van Sloopkeamer is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 8. Indien de deelnemer bij de deelname aan de sloopkamer het plafond, de muur en/of verlichting kapot maakt, is Sloopkeamer gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever c.q. Deelnemer.

 

Artikel 8 – Sloopkamer en/of andere activiteiten Sloopkeamer

 

 1. Sloopkeamer is gerechtigd het aantal deelnemers te maximeren per kamer of baan ten behoeve van de veiligheid van deelnemers en personeel van Sloopkeamer.
 2. De Dienst vindt plaats op locatie van Sloopkeamer. De deelnemer is verplicht tenminste 10 minuten voor aanvang van de activiteiten aanwezig te zijn op de betreffende locatie.
 3. Indien een deelnemer niet tijdig voor de activiteiten aanwezig is, heeft Sloopkeamer het recht de betreffende deelnemer te weigeren voor de sloopkamer en/of andere activiteiten zoals bijlwerpen. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft een deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 4. Opdrachtgever c.q. Deelnemer zal Sloopkeamer schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de activiteiten alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige specifieke wensen zoals bepaalde zaken die in de kamer gezet kunnen worden ten behoeve van het smashen. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de Deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.
 5. Sloopkeamer is gerechtigd de activiteiten te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Sloopkeamer om de activiteiten te verplaatsen. Klant c.q. deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Sloopkeamer gerechtigd de deelnemers die zich het laatst hebben aangemeld voor de activiteiten te weigeren.

 

 

Artikel 9 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Klant nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Klant te komen, is Klant verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Sloopkeamer is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Klant verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Sloopkeamer, Sloopkeamer een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Klant.

 

Artikel 10 – Prijzen en betaling

 

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
 3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen.
 4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Sloopkeamer geen invloed heeft, kan Sloopkeamer deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
 5. Betaling geschiedt vooraf, tenzij een andere wijze is aangegeven en/of overeengekomen.
 6. Klant is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Klant door Sloopkeamer ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 7. Klant kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 8. Sloopkeamer is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 9. Klant dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 14 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Sloopkeamer.
 10. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Klant wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Klant uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11 – Incassobeleid

 

 1. Wanneer Klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Klant zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Klant zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Klant in verzuim is, zal Sloopkeamer zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Sloopkeamer meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Klant.

 

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 

 1. Sloopkeamer gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Klant en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Sloopkeamer de betrokkene hierover informeren.
 2. Klant is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Sloopkeamer verwerkt worden. Klant staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Klant Sloopkeamer tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Sloopkeamer op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

 

 1. Sloopkeamer heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Klant nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Sloopkeamer gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Sloopkeamer is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Klant in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Klant schriftelijk worden bevestigd.
 3. Sloopkeamer is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Klant voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Klant verplicht om Sloopkeamer te vergoeden voor elk financieel verlies dat Sloopkeamer lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Klant.

 

Artikel 14 – Overmacht

 

 1. Sloopkeamer is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Sloopkeamer wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Sloopkeamer, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant of diens derden aan Sloopkeamer zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Sloopkeamer of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Sloopkeamer buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Klant worden betaald. Sloopkeamer is niet verplicht om Klant te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

 

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Sloopkeamer alleen geacht te bestaan indien Sloopkeamer dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Sloopkeamer, is Sloopkeamer uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Klant Sloopkeamer binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Sloopkeamer deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Sloopkeamer in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het verrichten van Diensten door Sloopkeamer leidt tot aansprakelijkheid van Sloopkeamer, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Sloopkeamer. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Sloopkeamer sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Sloopkeamer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Klant vrijwaart Sloopkeamer voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Sloopkeamer geleverde Diensten, tenzij Klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Sloopkeamer.
 6. Enige door Sloopkeamer opgeleverde adviezen, op basis van door Klant onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Sloopkeamer.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Sloopkeamer is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Sloopkeamer opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Sloopkeamer. Sloopkeamer is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Klant een derde wordt ingeschakeld, is Sloopkeamer nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Klant ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Klant ingeschakelde derde in Sloopkeamer haar eigen advies.
 9. Sloopkeamer staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Sloopkeamer verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Klant wegens tekortschieten aan de zijde van Sloopkeamer vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Sloopkeamer binnen een jaar nadat Klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Sloopkeamer.

 

Artikel 16 – Geheimhouding

 

 1. Sloopkeamer en Klant verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Klant aan Sloopkeamer bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Sloopkeamer is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Sloopkeamer opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Klant. Het is Klant uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Sloopkeamer steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Klant verstrekt.
 3. Indien Sloopkeamer op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Sloopkeamer zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Sloopkeamer niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Klant geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Sloopkeamer aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Sloopkeamer vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Klant zal Sloopkeamer vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Sloopkeamer is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Sloopkeamer en Klant ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten

 

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Sloopkeamer waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Sloopkeamer en worden niet overgedragen aan Klant tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Sloopkeamer worden overgedragen aan Klant, is Sloopkeamer gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Klant. Een dergelijke vergoeding dient door Klant te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Klant verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Sloopkeamer rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sloopkeamer. Indien Klant wijzigingen wenst aan te brengen in door Sloopkeamer opgeleverde zaken, dient Sloopkeamer expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Klant verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Sloopkeamer rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 

 1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Sloopkeamer verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Sloopkeamer zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Klant vrijwaart Sloopkeamer van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Klant vrijwaart Sloopkeamer voor alle aanspraken van Klant en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Klant, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Klant vrijwaart Sloopkeamer voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Klant, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Klant verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Klant jegens derde(n).
 5. Indien Klant elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Sloopkeamer verstrekt, garandeert Klant dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 19 – Klachten

 

 1. Indien Klant niet tevreden is over de service van Sloopkeamer of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@sloopkeamer.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Klant voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Sloopkeamer de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Sloopkeamer zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Sloopkeamer en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Sloopkeamer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Klant hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Sloopkeamer en Klant, worden beslecht door een bevoegde rechter.

 

Dokkum 25 september 2022